SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Cấp độ 3 Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Tên thủ tục Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cơ sở pháp lý

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007);
- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (có hiệu lực từ ngày 01/7/2008). 
- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 21/11/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật (có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo);
- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (có hiệu lực từ ngày 01/02/2009);
-Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa (có hiệu lực từ ngày 01/06/2017);
- Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (có hiệu lực từ ngày 27/01/2013);
- Thông tư 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (có hiệu lực từ ngày 01/10/2017).

- Quyết định số 1171/2015/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 5 năm 2015 quyết định về việc công bố Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổ tiếp nhận và trả Kết quả -Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh), vào các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).
- Bước 2: Tổ tiếp nhận và trả kết quả -Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ đăng ký.
+Trường hợp hồ sơ đầy đủ: cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ: Công chức tiếp nhận hồ xác nhận các hạng mục hồ sơ còn thiếu trong phiếu tiếp nhận hồ sơ. Người nhập khẩu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong thời gian 25 ngày làm việc. Trường hợp quá thời hạn trên, người nhập khẩu chưa bổ sung đủ hồ sơ thì người nhập khẩu phải có văn bản gửi cơ quan kiểm tra nêu rõ lý do và thời gian hoàn thành.
- Bước 3:Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượngra Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng, gửi tới người nhập khẩu để làm thủ tục thông quan cho lô hàng;
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ nhưng không phù hợp:
• Trường hợp hàng hóa không đáp ứng yêu cầu về nhãn: Chi cục ra Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu chất lượng, trong Thông báo nêu rõ các nội dung không đạt yêu cầu gửi tới người nhập khẩu, đồng thời yêu cầu người nhập khẩu khắc phục về nhãn hàng hóa trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc. Sau khi người nhập khẩu có bằng chứng khắc phục, chứng chỉ chất lượng của lô hàng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ cấp Thông báo lô hàng nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng.
• Trường hợp hàng hóa nhập khẩu có chứng chỉ chất lượng không phù hợp với hồ sơ của lô hàng nhập khẩu hoặc chứng chỉ chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng:Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ra Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu chất lượng, trong Thông báo nêu rõ các nội dung không đạt yêu cầu gửi tới cơ quan Hải quan và người nhập khẩu; đồng thời báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để xử lý theo thẩm quyền.
+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ:Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thời gian bổ sung hồ sơ, người nhập khẩu không hoàn thiện đầy đủ hồ sơ trong thời gian quy định, thì Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ra Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu. Trong thông báo nêu rõ “Lô hàng không hoàn thiện đầy đủ hồ sơ” gửi tới người nhập khẩu và cơ quan Hải quan đồng thời chủ trì, phối hợp cơ quan kiểm tra liên quan tiến hành kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa tại cơ sở của người nhập khẩu.
+ Khi kiểm tra hồ sơ, phát hiện thấy hàng hóa nhập khẩu phải áp dụng biện pháp tăng cường kiểm tra:Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ra Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu,trong Thông báo nêu rõ các nội dung cần tiếp tục phải kiểm tra gửi người nhập khẩu, đồng thời tiến hành kiểm tra theo nội dung quy định. Kết quả được xử lý như sau:
• Trường hợp kết quả đánh giá sự phù hợp của hàng hóa nhập khẩu phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng thì giải quyết hồ sơ theo trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
• Trường hợp kết quả đánh giá sự phù hợp của hàng hóa nhập khẩu không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng thì giải quyết hồ sơ theo trường hợp hồ sơ đầy đủ nhưng không phù hợp.

- Bước 4: Căn cứ vào thời hạn giải quyết, cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Thành phần hồ sơ

 

- Thành phần hồ sơ gồm:
+ 04 bản Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (theo mẫu). 
+Bản photocopy các giấy tờ sau: Hợp đồng (Contract), Danh mục hàng hoá (nếu có) kèm theo (Packing list).
+ Một hoặc các bản sao có chứng thực hoặc photo kèm bản chính đối chiếuchứng chỉ chất lượng (trong trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu điện thì bản sao có chứng thực).
+ Các tài liệu khác có liên quan: Bản sao (có xác nhận của người nhập khẩu) vận đơn (Bill of Loading); hóa đơn (Invoice); tờ khai hàng hóa nhập khẩu; giấy chứng nhận xuất xứ (C/O-Certificate of Origin) (nêu có); ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa có các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa và nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định); chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có)”.
Người nhập khẩu phải chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Đối tượng

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa là Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) (danh mục hàng hóa số 24).

Thời gian giải quyết

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, phù hợp.
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ nhưng không phù hợp: 
+ Không đáp ứng yêu cầu về nhãn: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu chất lượng và người nhập khẩu khắc phục về nhãn hàng hóa trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc. Ngay sau khi người nhập khẩu có bằng chứng khắc phục, chứng chỉ chất lượng của lô hàng, thì cấp Thông báo lô hàng nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng.
+ Trường hợp hàng hóa nhập khẩu có chứng chỉ chất lượng không phù hợp với hồ sơ của lô hàng nhập khẩu hoặc chứng chỉ chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu chất lượng.
- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thời gian bổ sunghồ sơ, người nhập khẩu không hoàn thiện đầy đủ hồ sơ trong thời gian quy định, thì Thông báo “Lô hàng không hoàn thiện đầy đủ hồ sơ” gửi tới người nhập khẩu và cơ quan Hải quan đồng thời chủ trì, phối hợp cơ quan kiểm tra liên quan tiến hành kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa tại cơ sở của người nhập khẩu.
- Khi kiểm tra hồ sơ, phát hiện thấy hàng hóa nhập khẩu phải áp dụng biện pháp tăng cường kiểm tra:Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Chi cục thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu.Thời gian giải quyết được tính theo kết quả được xử lý. Cụ thể:
+ Trường hợp kết quả đánh giá sự phù hợp của hàng hóa nhập khẩu phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng thì thời hạn giải quyết hồ sơ được tính theo trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

+ Trường hợp kết quả đánh giá sự phù hợp của hàng hóa nhập khẩu không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng thì thời hạn giải quyết hồ sơ được tính theo trường hợp hồ sơ đầy đủ nhưng không phù hợp.

Lệ phí Không
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân TP. HCM
Cấp độ Cấp độ 3
Nộp trực tuyến Đăng ký tại đây
Tài liệu đính kèm DangKyKiemTra_PhuLuc.doc
35_TCDLCL.docx
thutuchanhchinh

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537347