SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tên đề tài Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tại Tp. Hồ Chí Minh
Năm thực hiện 2018
Chủ nhiệm đề tài

PGS.TS. Trần Hoàng Ngân

Cơ quan chủ quản

Học viện cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Sản phẩm

1. Báo cáo khoa học
- Phần mở đầu
- Chương 1: Cơ sở khoa học khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp và chính sách hỗ trợ khởi nghiệp.
- Chương 2: Thực trạng doanh nghiệp khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tại TP.HCM.
- Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tại TP.HCM.
- Kết luận và kiến nghị
- Tài liệu tham khảo
2. Báo cáo tóm tắt
3. Bản kiến nghị
4.Kỷ yếu Hội thảo1 : Thực trạng doanh nghiệp khởi nghiệp tại TP.HCM và những khuyến nghị chính sách.
5. Kỷ yếu Hội thảo 2: Những đề xuất chính sách hỗ trợ khởi nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp tại TP.HCM.
6. Báo cáo thu thập dữ liệu sơ cấp, thứ cấp.
7. Báo cáo xử lý thông tin sơ cấp, thứ cấp.

Kết quả

1. Báo cáo khoa học
- Phần mở đầu
- Chương 1: Cơ sở khoa học khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp và chính sách hỗ trợ khởi nghiệp.
- Chương 2: Thực trạng doanh nghiệp khởi nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tại TP.HCM.
- Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tại TP.HCM.
- Kết luận và kiến nghị
- Tài liệu tham khảo
2. Báo cáo tóm tắt
3. Bản kiến nghị
4.Kỷ yếu Hội thảo1 : Thực trạng doanh nghiệp khởi nghiệp tại TP.HCM và những khuyến nghị chính sách.
5. Kỷ yếu Hội thảo 2: Những đề xuất chính sách hỗ trợ khởi nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp tại TP.HCM.
6. Báo cáo thu thập dữ liệu sơ cấp, thứ cấp.
7. Báo cáo xử lý thông tin sơ cấp, thứ cấp.

Tình hình khả năng ứng dụng

Tài liệu tham khảo cho Sở Khoa học và Công nghệ

tiemluc
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10513929