SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cơ sở

Tên chính sách Đào tạo ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong nông nghiệp
Lĩnh vực Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cơ sở
Mục tiêu

- Hỗ trợ hợp tác xã, nông dân trên địa bàn Thành phố nắm bắt các chương trình và chính sách hỗ trợ; được đào tạo ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng.
- Nâng cao năng lực quản lý, năng lực ứng dụng, chuyển giao các mô hình ứng dụng KH&CN trong lĩnh vực nông nghiệp cho cán bộ quản lý và phụ trách nông nghiệp thuộc các quận huyện trên địa bàn Thành phố.

Đối tượng

- Hợp tác xã nông nghiệp, nông dân trên địa bàn quận huyện.
- Cán bộ quản lý và phụ trách nông nghiệp các quận huyện.

Điều kiện

Hợp tác xã nông nghiệp, hộ nông dân, cán bộ quản lý và phụ trách nông nghiệp có nhu cầu nắm bắt về chương trình, chính sách hỗ trợ, đào tạo ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp.

Nội dung hỗ trợ

- Đào tạo ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm tăng năng suất, chất lượng, tạo ra sản phẩm mới, liên kết cung cầu, kết nối theo chuỗi giá trị hàng hóa,…
- Đào tạo kỹ năng quản lý, ứng dụng, chuyển giao các mô hình áp dụng tiến bộ KH&CN,...

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ: văn bản đề xuất (Mẫu ĐKTHNN)
- Số lượng: 01 bản

Tiếp nhận hồ sơ

- Cách thức tiếp nhận hồ sơ: nhận trực tiếp hoặc bưu điện;
Gửi về địa chỉ: Bộ phận tiếp nhận một cửa, Sở Khoa học và Công nghệ (244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM)
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký: liên tục trong năm.

Thông tin liên hệ

Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ Cơ sở - Sở Khoa học và Công nghệ
Email: qlcoso.skhcn@tphcm.gov.vn
Điện thoại: 028.39307463

Tài liệu đính kèm MAU_ĐKTHNN.doc
Nộp trực tuyến
cshotro

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353