SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tập huấn - Đào tạo

Tên tư liệu Global Startup Ecosystem Report 2018
Nội dung

Succeeding in the New Era of Technology

Đơn vị tổ chức
Thời gian tổ chức
Tài liệu đính kèm Startup_Gnome_GSER-2018-v1.3.pdf
tulieu

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351