SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tập huấn - Đào tạo

Tên tư liệu Saigon Innovation Hub SIHUB một năm nhìn lại
Nội dung

Saigon Innovation Hub là sáng kiến của Sở Khoa học và Công nghệ hướng đến việc kiến tạo và định hướng Hệ sinh thái Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo, hội nhập Quốc tế, kết nối nguồn lực công - tư, và chia sẻ hỗ trợ cho cộng đồng tiếp cận nguồn lực này.

Đơn vị tổ chức
Thời gian tổ chức
Tài liệu đính kèm Kỷ_yếu_SIHUB_VN.pdf
tulieu
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10503795