SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tập huấn - Đào tạo

Tên tư liệu Tập huấn “Hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất”
Nội dung

Hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất theo Thông tư số 17/2019/TT-BKHCN ngày 10 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tổ chức Sở Khoa học và Công nghệ
Thời gian tổ chức 21-05-2020 đến 21-05-2020
Tài liệu đính kèm Đanh_gia_TĐCN_-final.pptx
TT_17_danh_gia_nang_luc_cong_nghe_va_TDCN.pdf
tulieu
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10513673