SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Danh sách có 7 thủ tục hành chính
Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
Thời gian giải quyết:

25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí.

Cấp độ 3
Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
Thời gian giải quyết:

25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí.

Cấp độ 3
Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
Thời gian giải quyết:

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cấp độ 3
Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
Thời gian giải quyết:

25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cấp độ 3
Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
Thời gian giải quyết:

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cấp độ 3
Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
Thời gian giải quyết:

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu khai báo.

Cấp độ 3
Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
Thời gian giải quyết:

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí

Cấp độ 3
thutuchanhchinh

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351