SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thông tin trực tuyến Lĩnh vực Hoạt động Khoa học và Công nghệ

Tên thủ tục Thủ tục hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ
Lĩnh vực Lĩnh vực Hoạt động Khoa học và Công nghệ
Trình tự thực hiện

-Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh phục vụ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ đến Sở Khoa học và Công nghệ.

- Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi có kết quả làm việc của hội đồng tư vấn, Sở Khoa học và Công nghệ trình Ủy ban nhân dân dân Thành phố ra quyết định phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày được phê duyệt, Ủy ban nhân dân dân Thành phố công bố công khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ trên Cổng thông tin điện tử của mình

(Trình tự thực hiện và thành phần hồ sơ được quy định tại điểm a, điểm c Khoản 4 mục II Quyết định 1573/QĐ-BKHCN ngày 08/6/2018)

Cách thức thực hiện

Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3) từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ)

Thành phần hồ sơ

- Phiếu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

- Văn bản xác nhận đồng ý tham gia của các tổ chức khác phối hợp nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ (nếu có);

- Tài liệu khác liên quan đến nhiệm vụ (nếu có)

Thời hạn giải quyết

- Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi có kết quả làm việc của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ.

- Công bố công khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên cổng thông tin điện tử của địa phương quản lý: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Sở Khoa học và Công nghệ

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ/ Hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do

Phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Mẫu_A1.docx
Mẫu_A2.docx
Mẫu_A3.docx
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức được hỗ trợ bao gồm:

- Tổ chức cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn, xúc tiến chuyển giao công nghệ, đánh giá, thẩm định giá, giám định công nghệ;

- Tổ chức cung cấp dịch vụ kết nối hỗ trợ bên khác trong giao dịch liên quan đến công nghệ, bao gồm: dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu và phát triển, thương mại hóa công nghệ; dịch vụ sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; tư vấn đầu tư, xúc tiến thương mại, hỗ trợ khởi nghiệp, ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp; tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; liên minh hợp tác xã; hiệp hội ngành nghề.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật KH&CN số 29/2013/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013;

- Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2014;

- Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ;

- Thông tư số 06/2023/TT-BKHCN ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ KH&CN Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

- Quyết định số 1573/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&CN.

- Quyết định số 35/2023/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.

thutuchanhchinh

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353