SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Báo cáo tình hình đăng ký chuyển giao công nghệ năm 2020 Chung

Ngày thông báo: 09-12-2020

Căn cứ quy định tại Khoản 4, Điều 57 Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017: “Tổ chức, cá nhân được yêu cầu cung cấp thông tin về chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ có trách nhiệm cung cấp thông tin trung thực, chính xác, đầy đủ và đúng thời hạn theo yêu cầu của cơ quan thực hiện thống kê” và Khoản 5, Điều 6 Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017: “Trước ngày 31 tháng 12 hằng năm, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình đăng ký chuyển giao công nghệ về Bộ Khoa học và Công nghệ, số liệu báo cáo tính từ ngày 15 tháng 12 của năm trước năm báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của năm báo cáo. Báo cáo tình hình đăng ký chuyển giao công nghệ theo Mẫu số 10 tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này”.

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý Công ty báo cáo tình hình đăng ký chuyển giao công nghệ năm 2020 theo biểu mẫu và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ 244 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 20 tháng 12 năm 2020 để Sở tổng hợp gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.

Biểu mẫu báo cáo được đăng tải bên dưới

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ chị Vũ Thị Bích Ngọc, điện thoại: 028.39326903, email: vtbngoc.skhcn@tphcm.gov.vn


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10927608