SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TÌM KIẾM THÔNG BÁO

Danh sách có 7 thông báo
29-03-2024
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Tài liệu đính kèm: Kết luận số 72/KL-TTra

25-10-2023
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023 tại Trung tâm Nghiên cứu Thiết bị và Công nghệ Cơ khí Bách Khoa 

25-11-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 929/QĐ-SKHCN ngày 25 tháng 11 năm 2022 về việc giải quyết khiếu nại của ông Vũ Hàn Giang (Lần 2)

21-04-2022
Nội dung thông báo:

Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 264/QĐ-SKHCN về việc giải quyết khiếu nại của ông Vũ Hàn Giang (Lần 2)

25-03-2022
Nội dung thông báo:

Ngày 17 tháng 3 năm 2022 Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành kết luận Thanh tra số 690/KL-SKHCN về việc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đối với Trung tâm Ứng dụng Hệ thống Thông tin Địa lý Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Khoa học và Công nghệ công khai Kết luận thanh tra số 690/KL-SKHCN tại Thông báo số 744/TB-SKHCN ngày 23 tháng 3 năm 2022 

02-06-2021
Nội dung thông báo:

Thực hiện Quyết định số 210/QĐ-SHKCN ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về sở hữu công nghiệp đối với Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Rớt.
Ngày 15 tháng 4 năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành Thanh tra việc chấp hành pháp luật về Sở hữu công nghiệp tại Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Rớt.
Ngày 10 tháng 5 năm 2021 Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành kết luận Thanh tra số 923/KL-SKHCN về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về sở hữu công nghiệp đối với Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Rớt.
Căn cứ Điều 39 Luật thanh tra năm 2010, Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo công khai Kết luận thanh về việc chấp hành pháp luật về sở hữu công nghiệp đối với Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Rớt

01-06-2021
Nội dung thông báo:

Thực hiện Quyết định số 186/QĐ-SHKCN ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021 tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao.
Từ ngày 5 tháng 4 năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành Thanh tra nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021 tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao.
Ngày 17 tháng 5 năm 2021 Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành kết luận Thanh tra số 983/KL-SKHCN về việc thanh tra nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao.
Căn cứ Điều 39 Luật thanh tra năm 2010, Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo công khai Kết luận thanh về việc thanh tra nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353