SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TÌM KIẾM THÔNG BÁO

Danh sách có 2 thông báo
02-06-2021
Nội dung thông báo:

Thực hiện Quyết định số 210/QĐ-SHKCN ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về sở hữu công nghiệp đối với Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Rớt.
Ngày 15 tháng 4 năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành Thanh tra việc chấp hành pháp luật về Sở hữu công nghiệp tại Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Rớt.
Ngày 10 tháng 5 năm 2021 Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành kết luận Thanh tra số 923/KL-SKHCN về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về sở hữu công nghiệp đối với Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Rớt.
Căn cứ Điều 39 Luật thanh tra năm 2010, Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo công khai Kết luận thanh về việc chấp hành pháp luật về sở hữu công nghiệp đối với Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Rớt

01-06-2021
Nội dung thông báo:

Thực hiện Quyết định số 186/QĐ-SHKCN ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021 tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao.
Từ ngày 5 tháng 4 năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành Thanh tra nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021 tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao.
Ngày 17 tháng 5 năm 2021 Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành kết luận Thanh tra số 983/KL-SKHCN về việc thanh tra nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao.
Căn cứ Điều 39 Luật thanh tra năm 2010, Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo công khai Kết luận thanh về việc thanh tra nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537348