SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kết luận thanh tra nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021 tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao Kết luận Thanh tra - Giải quyết KNTC

Ngày thông báo: 01-06-2021

Thực hiện Quyết định số 186/QĐ-SHKCN ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021 tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao.
Từ ngày 5 tháng 4 năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành Thanh tra nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021 tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao.
Ngày 17 tháng 5 năm 2021 Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành kết luận Thanh tra số 983/KL-SKHCN về việc thanh tra nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao.
Căn cứ Điều 39 Luật thanh tra năm 2010, Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo công khai Kết luận thanh về việc thanh tra nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao

Tài liệu đính kèm:
1140tbttrasigned.pdf

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353