SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về sở hữu công nghiệp đối với Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Rớt Kết luận Thanh tra - Giải quyết KNTC

Ngày thông báo: 02-06-2021

Thực hiện Quyết định số 210/QĐ-SHKCN ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về sở hữu công nghiệp đối với Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Rớt.
Ngày 15 tháng 4 năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành Thanh tra việc chấp hành pháp luật về Sở hữu công nghiệp tại Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Rớt.
Ngày 10 tháng 5 năm 2021 Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành kết luận Thanh tra số 923/KL-SKHCN về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về sở hữu công nghiệp đối với Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Rớt.
Căn cứ Điều 39 Luật thanh tra năm 2010, Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo công khai Kết luận thanh về việc chấp hành pháp luật về sở hữu công nghiệp đối với Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Rớt


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353