SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện “Kiểm định thiết bị, kiểm xạ phòng X- quang phục vụ hoạt động thẩm định cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ” Đấu thầu, mua sắm công

Ngày thông báo: 20-11-2020

Căn cứ Thông báo số 2639/TB-SKHCN ngày 12 tháng 10 năm 2020 về việc mời đơn vị đăng ký thực hiện kiểm định thiết bị, kiểm xạ phòng X-quang phục vụ hoạt động thẩm định cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (lần 2).

Căn cứ kết quả đánh giá hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm kỹ thuật an toàn bức xạ II- Chi nhánh công ty CP Khoa học kỹ thuật- huấn luyện và kiểm định Việt. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

1. Kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện: “Kiểm định thiết bị, kiểm xạ phòng X-quang phục vụ hoạt động thẩm định cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ” như sau:

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Nội dung thực hiện “Kiểm định thiết bị, kiểm xạ phòng X-quang phục vụ hoạt động thẩm định cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ” gồm:

+ Tiến hành kiểm định, đánh giá chất lượng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế tại các cơ sở bức xạ.

+ Tiến hành đo đạc suất liều bức xạ thực tế tại các vị trí kỹ thuật viên và xung quanh phòng X-quang. Đánh giá an toàn bức xạ và đưa ra nhận xét kết luận (Kiểm xạ phòng chụp X-quang y tế).

Đề nghị đại diện của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh liên hệ với Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ để ký kết hợp đồng thực hiện trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo. Nếu đến hết ngày 03 tháng 12 năm 2020, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh không đến ký kết hợp đồng hoặc từ chối ký kết hợp đồng thì Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị loại khỏi danh sách lựa chọn đơn vị thực hiện nhiệm vụ

2. Danh sách các đơn vị không được chọn và tóm tắt lý do không được chọn: Trung tâm kỹ thuật an toàn bức xạ II- Chi nhánh Công ty CP Khoa học kỹ thuật- huấn luyện và kiểm định Việt đáp ứng đủ tiêu chuẩn năng lực nhưng không gửi báo giá kèm theo trong số các đơn vị đăng ký tham gia

Tài liệu đính kèm:
thong_bao_ket_qua_lua_chon_nha_thau.pdf

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10928001