SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia – TECHFEST 2021 và Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh – WHISE 2021 Thực hiện nhiệm vụ KHCN

Ngày thông báo: 08-12-2021

Căn cứ Thông báo số 2690/TB-SKHCN ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Mời đăng ký Tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia – TECHFEST 2021 và Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh – WHISE 2021 từ ngày 08 đến ngày 15 tháng 12 năm 2021, thời gian nhận hồ sơ từ ngày 25 tháng 11 năm 2021 đến hết ngày 02 tháng 12 năm 2021;

Căn cứ kết quả đánh giá hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM). Sở Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

1. Kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia – TECHFEST 2021 và Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh – WHISE 2021 như sau:

- Đơn vị thực hiện: Trường Đại học Kinh tế TPHCM.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Nội dung thực hiện “tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia – TECHFEST 2021 và Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh – WHISE 2021”.

- Đề nghị đại diện của Trường Đại học Kinh tế TPHCM liên hệ với Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 09 tháng 12 năm 2021 để thương thảo và ký kết hợp đồng. Nếu Trường Đại học Kinh tế TPHCM không liên hệ Sở hoặc từ chối thương thảo thì Trường Đại học Kinh tế TPHCM sẽ bị loại khỏi danh sách lựa chọn đơn vị thực hiện nhiệm vụ.

2. Danh sách các đơn vị không được chọn và tóm tắt lý do không được chọn: không có vì Trường Đại học Kinh tế TPHCM là đơn vị duy nhất đăng ký trong khoảng thời gian nhận hồ sơ từ 25 tháng 11 đến 02 tháng 12 năm 202

Tài liệu đính kèm:
2831signed.pdf

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353