SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mời đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng công cụ quản lý chợ” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 Thực hiện nhiệm vụ KHCN

Ngày thông báo: 09-09-2021

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng công cụ quản lý chợ” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 (sau đây gọi tắt là nhiệm vụ) với nội dung cụ thể như sau:
1. Mục đích
- Nhằm hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước ứng dụng các mô hình, giải pháp khoa học và công nghệ trong việc nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tại các chợ trên địa bàn các quận huyện và Thành phố Thủ Đức.
- Kết nối thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành các chợ giữa cơ quan quản lý chuyên ngành (Sở Công thương, Sở Tài chính) và cơ quan quản lý nhà nước địa phương (Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, quận, huyện).
2. Đăng ký thực hiện nhiệm vụ
a)Đối tượng đăng ký thực hiện: Các tổ chức nghiên cứu, Trường Đại học, Viện nghiên cứu, Doanh nghiệp, Tổ chức khoa học công nghệ.
b)Quyền lợi: Đơn vị đăng ký thực hiện sẽ được nhận 100% kinh phí thực hiện nhiệm vụ từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học công nghệ của Thành phố.
c) Điều kiện tham gia: Đơn vị đăng ký thực hiện có chức năng phù hợp, đủ năng lực và kinh nghiệm để triển khai nhiệm vụ. Ưu tiên việc xây dựng nhiệm vụ có khả năng nhân rộng. 
d) Hồ sơ đăng kýThuyết minh và dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung thực hiện nhiệm vụ (Mẫu TMDACQĐV);
Lý lịch khoa học của đơn vị chủ trì, cá nhân đăng ký chủ nhiệm và cá nhân tham gia thực hiện (Mẫu LLTC, Mẫu LLCN).
đ) Hồ sơ nghiệm thu
- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ;
- Các sản phẩm có liên quan;
- Biên bản bàn giao cho đơn vị tiếp nhận
- Hồ sơ chứng từ quyết toán thực hiện nhiệm vụ.
3. Cách thức nộp hồ sơ
Hồ sơ đăng ký thực hiện được gửi qua email: qlcoso.skhcn@tphcm.gov.vn (các tài liu gi phi được ký tên và đóng du xác nhn ca đơn vị đăng ký thc hin).
4. Thời gian tiếp nhận hồ sơ
Kể từ ngày ký Thông báo cho đến hết ngày 25 tháng 9 năm 2021
5. Thông tin liên hệ
Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ Cơ sở - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
Website: http://dost.hochiminhcity.gov.vn.
Email: qlcoso.skhcn@tphcm.gov.vn.
Điện thoại: (028) 3.9307.463; 904.4070
Người liên hệ: Anh Phan Quốc Thắng


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353