SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mời đăng ký thực hiện huấn luyện về sở hữu trí tuệ Chung

Ngày thông báo: 17-06-2020

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về mời đăng ký thực hiện huấn luyện về sở hữu trí tuệ, với các nội dung sau:
1. MỤC TIÊU HUẤN LUYỆN
- Thúc đẩy việc hình thành và phát triển mạng lưới chuyên gia cho thị trường khoa học và công nghệ.
- Hỗ trợ cộng đồng và doanh nghiệp trong việc xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
2. NỘI DUNG THỰC HIỆN
Đơn vị đăng ký thực hiện sẽ triển khai 02 nội dung sau:
- Huấn luyện về sở hữu trí tuệ cho các tổ chức trung gian, trường, viện gồm: 01 khóa tổ chức trong 02 ngày cho khoảng 70 học viên.
- Huấn luyện kỹ năng tra cứu thông tin về sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp gồm 05 lớp, mỗi lớp tổ chức trong 01 ngày cho khoảng 50 học viên.
3. YÊU CẦU THỰC HIỆN
- Bố trí giảng viên phù hợp với nội dung huấn luyện.
- Kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị tài liệu, bài giảng, nhằm bảo đảm chất lượng huấn luyện.
- Chuẩn bị phòng học, tài liệu, nước uống, trang thiết bị và phương tiện cần thiết phục vụ việc huấn luyện;
- Tổ chức chiêu sinh rộng rãi phù hợp với đối tượng mục tiêu.
4. ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN
Đơn vị đăng ký thực hiện phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Có chức năng đào tạo, huấn luyện nguồn nhân lực;
- Có mối quan hệ chặt chẽ với mạng lưới các chuyên gia trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ;
- Có kinh nghiệm ít nhất 03 năm trong việc tổ chức đào tạo, huấn luyện nâng cao năng lực cho các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp;
- Ưu tiên có kinh nghiệm trong việc tổ chức đào tạo, huấn luyện về sở hữu trí tuệ.
5. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ
- Bảng thuyết minh năng lực thực hiện theo các yêu cầu và điều kiện nêu tại mục II và III của thông báo.
- Bảng dự trù chi tiết kinh phí thực hiện các nội dung theo yêu cầu nêu tại mục II của thông báo.
6. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ
Hồ sơ đăng ký vui lòng gửi về Sở Khoa học và Công nghệ, số 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/6/2020.
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý Sở hữu Trí tuệ - Sở Khoa học và Công nghệ, số 273 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.38.298.217. Email: qlshtt.skhcn@tphcm.gov.vn

Tài liệu đính kèm:
1409signed.pdf

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10927708