SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mời đăng ký thực hiện nhiệm vụ thu thập, tổng hợp thông tin về hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 Thực hiện nhiệm vụ KHCN

Ngày thông báo: 15-03-2023

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đơn vị đăng ký thực hiện nhiệm vụ thu thập, tổng hợp thông tin về hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tìm kiếm đơn vị có chức năng phù hợp để thực hiện thu thập, tổng hợp thông tin về  hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) năm 2023;

- Các thông tin thu thập, tổng hợp cần bám sát chủ đề hoạt động KH&CN và ĐMST trên địa bàn TP. HCM năm 2023 và có dẫn nguồn cụ thể.

II. NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU THỰC HIỆN

1. Thu thập, tổng hợp thông tin về hoạt động KH&CN và ĐMST trên địa bàn TP. HCM năm 2023

1.1. Nội dung

a) Hoạt động hợp tác trong và ngoài nước: thuộc các lĩnh vực như nghiên cứu khoa học, thị trường KH&CN, ĐMSTvà khởi nghiệp ĐMST, sở hữu trí tuệ (SHTT), tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, năng suất.

b) Hoạt động nghiên cứu khoa học

- Thông tin về các chương trình, dự án, nhiệm vụ (có hợp tác với quốc tế, với các địa phương, giữa các tổ chức trên địa bàn Thành phố hoặc các địa phương) đang triển khai trên địa bàn Thành phố; kết quả thực hiện; tạo ra được những sản phẩm nào có tính đột phá;

- Thông tin về các lĩnh vực nghiên cứu, thương mại hóa sản phẩm từ kết quả nghiên cứu (nội dung, đối tác, kinh phí, kết quả, ...) từ trường, viện, tổ chức KH&CN trên địa bàn Thành phố;

- Thông tin về tiềm lực KH&CN: Hội thảo khoa học, nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, phòng thí nghiệm, tổ chức KH&CN trên địa bàn TP. HCM, …

- Các hoạt động nổi bật của ngành KH&CN

c) Hoạt động thị trường KH&CN: các sự kiện trình diễn công nghệ/ kết nối cung cầu công nghệ/ triển lãm công nghệ, thiết bị/ hội nghị, hội thảo giới thiệu công nghệ; quy trình, công nghệ mới đang được doanh nghiệp, ngành lĩnh vực áp dụng; doanh nghiệp làm chủ công nghệ mới/đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao; các doanh nghiệp Thành phố được vinh danh, trao giải thưởng trong và ngoài nước về KH&CN & ĐMST.

d) Hoạt động ĐMST và khởi nghiệp ĐMST: các sự kiện của Hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST (Hội thảo, kết nối, huấn luyện, cuộc thi, chương trình ươm tạo, kết nối đầu tư, triển lãm, pitching, …); các giải thưởng về khởi nghiệp, sáng tạo; hoạt động hợp tác quốc tế.

e) Hoạt động SHTT

- Các báo cáo về kết quả quản lý nhà nước về SHTT ở Trung ương và địa phương (chỉ tiêu, số liệu, kết quả, đánh giá, kiến nghị...).

- Sự kiện liên quan đến SHTT: tập huấn/hội thảo/tọa đàm, cuộc thi, triển lãm...

- Thông tin về  tình hình xâm phạm quyền SHTT (các vụ việc cụ thể, điển hình, hàng giả/hàng nhái..., tranh chấp giữa doanh nghiệp (DN) với nhau hoặc khiếu kiện giữa cơ quan Nhà nước với DN...)

- Các sáng kiến cộng đồng (sáng kiến hay, được khen thưởng/ vinh danh..)

- Các chính sách, nội dung hỗ trợ của các sở, ngành liên quan đến SHTT – Hợp tác quốc tế về SHTT...

g) Hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, năng suất: Thu thập, tổng hợp thông tin về các mô hình, hoạt động của DN trong việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế trên địa bàn Thành phố

h) Hoạt động KH&CN và ĐMST tại cơ sở

- ĐMST trong khu vực công (đô thị thông minh, chuyển đổi số, chính phủ điện tử):

+ Đào tạo, tập huấn (nội dung đào tạo, tập huấn; đối tượng tham dự; số lượng tham dự)

+ Triển khai, ứng dụng mô hình, giải pháp trong công tác quản lý, điều hành (tên mô hình, giải pháp; đơn vị thực hiện; địa điểm triển khai; mục tiêu; hiệu quả đạt được)

- Về hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN về nông nghiệp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn:

+ Xây dựng tài liệu mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong nông nghiệp (tên tài liệu mô hình; mục tiêu);

+ Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong nông nghiệp (tên mô hình; đơn vị thực hiện; địa điểm triển khai; mục tiêu; công nghệ ứng dụng; quy mô, kinh phí thực hiện (ngân sách nhà nước/ kinh phí đối ứng/ nguồn khác); hiệu quả kinh tế - xã hội đạt được).

+ Chuyển giao mô hình ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến, công nghệ cao trong nông nghiệp (tên mô hình; đơn vị thực hiện; địa điểm triển khai; mục tiêu; công nghệ ứng dụng; quy mô, kinh phí thực hiện (ngân sách nhà nước/ kinh phí đối ứng/ nguồn khác), sản phẩm mô hình; hiệu quả kinh tế - xã hội đạt được)

- Hỗ trợ DN nâng cao năng lực ĐMST

Các lớp đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm cho doanh nghiệp: về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, năng suất chất lượng, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, truy xuất nguồn gốc, giới thiệu các chính sách hỗ trợ về KH&CN, ĐMST, khởi nghiệp; quỹ phát triển KH&CN của DN; … (tên lớp đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm; mục tiêu; số lượng DN tham dự); hỗ trợ DN đổi mới công nghệ (tên DN được hỗ trợ; nội dung hỗ trợ; giải pháp công nghệ mà DN được hỗ trợ; kinh phí hỗ trợ; hiệu quả đạt được).

- ĐMST trong trường học

Các cuộc thi, hội thi, hội nghị, hội thảo, tọa đàm do quận huyện, TP Thủ Đức tổ chức (tên cuộc thi, hội thi, hội nghị, hội thảo, tọa đàm; mục tiêu; đối tượng tham dự; số lượng tham dự)

1.2. Sản phẩm dự kiến

- Hệ thống báo cáo trực tuyến cập nhật thông tin tổng hợp về hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP. HCM hàng ngày từ kênh truyền thông báo chí;

- Báo cáo tổng hợp thông tin về hoạt động KH&CN và ĐMST trên địa bàn TP. HCM năm 2023 theo tháng/ quý/năm hoặc theo yêu cầu đột xuất.

2. Yêu cầu về tổ chức đăng ký thực hiện

Tổ chức đăng ký thực hiện phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có kinh nghiệm trong hoạt động khoa học công nghệ, ĐMSTtrên địa bàn TP. HCM.

- Có kinh nghiệm thực hiện hoạt động truyền thông về KH&CN và ĐMST trên địa bàn TP. HCM.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ: trong vòng 15 ngày làm việc (kể từ ngày ban hành Thông báo).

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

1.1. Thành phần hồ sơ

- Công văn đăng ký thực hiện nhiệm vụ thu thập, tổng hợp thông tin về hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP. HCM năm 2023;

- Thuyết minh đăng ký thực hiện nhiệm vụ thu thập, tổng hợp thông tin về hoạt động KH&CN và ĐMST trên địa bàn TP. HCM năm 2023.

- Tóm tắt hoạt động của tổ chức đăng ký thực hiện.

1.2. Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001,
kèm theo 01 bộ hồ sơ photo và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF hoặc Word và không đặt mật khẩu) hoặc USB.

2. Hình thức tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM (Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3). Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc đóng dấu công văn đến của Sở (trường hợp nộp trực tiếp).

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký
trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Văn phòng, Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM

- Người liên hệ: bà Đỗ Thị Quỳnh Hương, email: vp.skhcn@tphcm.gov.vn, điện thoại: 028.39327831.

- Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM.

- Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn./.

Tài liệu đính kèm:
826signed.pdf

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353