SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phê duyệt dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin “Xây dựng, nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Khoa học và Công nghệ” Chung

Ngày thông báo: 15-09-2023

Sở Khoa học và Công nghệ thông tin về Quyết định phê duyệt dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin “Xây dựng, nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Khoa học và Công nghệ”, cụ thể như sau:

  1. Tên hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: Xây dựng, nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Khoa học và Công nghệ.
  2. Chủ đầu tư: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh.
  3. Địa điểm thực hiện dự án: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh (Số 244 Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh).
  4. Khái toán hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: 931.154.458 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ chín trăm ba mươi mốt triệu một trăm năm mươi bốn nghìn bốn trăm năm mươi tám đồng).
  5. Dự toán giai đoạn chuẩn bị đầu tư: 437.680 đồng (Bằng chữ: Hai trăm triệu bốn trăm ba mươi bảy nghìn sáu trăm tám mươi đồng).
  1. Nguồn vốn: Ngân sách sự nghiệp.
  2. Thời gian thực hiện: Năm 2023 - 2024.

(Đính kèm Quyết định phê duyệt)

Tài liệu đính kèm:
573signed.pdf

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353