SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tham gia Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu “Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng năm 2020”. Đấu thầu, mua sắm công

Ngày thông báo: 01-04-2020

Căn cứ Quyết định số 5663/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng của cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1975-2015;

Căn cứ Quyết định số 5225/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chi tiêu thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ kế hoạch số 1862/KH-SKHCN ngày 21 tháng 8 năm 2019 về chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng của Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 1994 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 1308/QĐ-SKHCN ngày 27 tháng 12 năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-SKHCN ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Sở về phê duyệt dự toán kinh phí chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-SKHCN ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Sở về phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020,

Hiện nay, Sở Khoa học và Công nghệ đang triển khai thực hiện gói thầu “Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu” với nhiệm vụ:

- Tư vấn trình tự thủ tục đấu thầu.

- Lập hồ sơ mời thầu và trình chủ đầu tư phê duyệt.

- Lập báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất và trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Yêu cầu năng lực đơn vị tham gia:

- Nhân sự có chuyên môn trong lĩnh vực tư vấn đấu thầu, chỉnh lý tài liệu văn thư lưu trữ.

- Đã thực hiện các hợp đồng tư vấn tương tự cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi hồ sơ năng lực về Sở Khoa học và Công nghệ (số 244 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3) hoặc qua email skhcn@tphcm.gov.vn trước ngày 16 tháng 4 năm 2020

Tài liệu đính kèm:
tmsigned.pdf

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10927721