SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng mô hình khung chương trình huấn luyện về năng suất chất lượng” lần 2 Thực hiện nhiệm vụ KHCN

Ngày thông báo: 05-06-2020

Nhằm xây dựng khung huấn luyện làm cơ sở cho việc xem xét các chương trình/nhiệm vụ hỗ trợ huấn luyện nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo của Sở Khoa học và Công nghệ và giúp các doanh nghiệp có thể tham khảo tự huấn luyện áp dụng cho nội bộ đơn vị mình.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trân trọng kính mời Quý đơn vị tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng mô hình khung chương trình huấn luyện về năng suất chất lượng”.

Nội dung chi tiết theo Thông báo số 1262/TB-SKHCN ngày 04 tháng 06 năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Mời tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng mô hình khung chương trình huấn luyện về năng suất chất lượng” năm 2020 (lần 2) đính kèm.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2020. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng rất mong sự hưởng ứng tham của Quý đơn vị để phong trào Năng suất chất lượng của Thành phố ngày càng phát triển

Tài liệu đính kèm:
1262-TB-SKHCN.pdf

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10927590