SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Triển khai Nghị quyết số 13 và số 20 của Hội đồng nhân dân Thành phố và Kế hoạch số 433 của Ủy ban nhân dân Thành phố Chung

Ngày thông báo: 26-02-2024

Căn cứ Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định mức chi triển khai Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" tại Thành phố Hồ Chí Minh (Nghị quyết số 13);

Căn cứ Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí, điều kiện, nội dung và mức hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Nghị quyết số 20);

Căn cứ Kế hoạch số 433/KH-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai các chính sách hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2024 – 2028 (Kế hoạch số 433),

Sở Khoa học và Công nghệ chuyển Nghị quyết số 13, Nghị quyết số 20 và Kế hoạch số 433 đến các Sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các Quận – Huyện để nghiên cứu và tổ chức thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời tổng hợp gửi về Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353