SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tuyển chọn tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và ngoài nước trong kế hoạch năm 2020 Chung

Ngày thông báo: 17-04-2020

Căn cứ Quyết định số 2395/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ (KH&CN) ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (viết tắt là Đề án 2395);
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 2665/VP-KT ngày 01 tháng 04 năm 2020 về thông báo tuyển chọn tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài trong kế hoạch năm 2020;
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, nhóm nghiên cứu có nhu cầu đăng ký tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, nhóm nghiên cứu và bồi dưỡng sau tiến sỹ theo Đề án 2395 trong kế hoạch năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ như sau:

1. Chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng
- Đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia: 05 chỉ tiêu
- Đào tạo, bồi dưỡng theo nhóm nghiên cứu: 11 nhóm
- Bồi dưỡng sau Tiến sỹ: 15 chỉ tiêu
2. Thời gian đào tạo, bồi dưỡng
Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Đề án 2395 (viết tắt là Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN).
3. Đối tượng dự tuyển
Cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, nhóm nghiên cứu tại các tổ chức khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp. 
4. Điều kiện dự tuyển
Điều kiện dự tuyển theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN.
5. Hồ sơ dự tuyển
- Thành phần hồ sơ dự tuyển: theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN. 
- Địa chỉ nộp hồ sơ dự tuyển: Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, số 38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Email: visti@most.gov.vn. Các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tại thành phố Hồ Chí Minh khi gửi hồ sơ dự tuyển, đề nghị đồng gửi thông tin về Sở Khoa học và Công nghệ để được phối hợp hỗ trợ.
6. Chế độ, chính sách đối với người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng
Thực hiện theo Quy định tại Điều 22 Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN và Điều 4, Điều 6, Điều 7 Thông tư số 88/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 08 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án 2395 (viết tắt là Thông tư số 88/2017/TT-BTC).
Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị trên cơ sở nhu cầu bồi dưỡng nhân lực KH&CN hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý đăng ký tham gia Đề án 2395, cử cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, nhóm nghiên cứu đi đào tạo, bồi dưỡng theo các nội dung của Đề án 2395.
Quy định cụ thể về Đề án 2395 đề nghị nghiên cứu tại các văn bản: Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN, Thông tư số 88/2017/TT-BTC.
Trong trường hợp cần thông tin thêm về Đề án 2395, đề nghị liên hệ:
Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, điện thoại: 024 3826 5451. Email: visti@most.gov.vn.
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại: 028. 39322046 hoặc 028.39325883


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10927961