SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

V/v thông báo thời hạn nộp hồ sơ gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế và khai báo thiết bị X-quang chuẩn đoán trong y tế Chung

Ngày thông báo: 23-11-2022

Căn cứ Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế của Cơ sở hết hạn trong năm 2023 và thủ tục khai báo thiết bị X-quang chuẩn đoán trong y tế với những thông tin sau:

1. Các Cơ sở phải thực hiện gia hạn giấy phép ít nhất là 45 ngày trước khi giấy phép hết hạn theo đúng quy định. Sau thời gian này, các Cơ sở phải thực hiện thủ tục cấp giấy phép mới. Trường hợp giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế hết hạn mà các Cơ sở vẫn tiếp tục sử dụng thiết bị X-quang thì sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

2. Các Cơ sở phải thực hiện thủ tục khai báo với Sở Khoa học và Công nghệ trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày đơn vị có thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. Trường hợp Cơ sở nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ trong thời hạn nêu trên thì được miễn thực hiện thủ tục khai báo. Trường hợp Cơ sở không thực hiện thủ tục khai báo đúng quy định thì sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

3. Thành phần hồ sơ của các thủ tục hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân đối với cơ sở sử dụng thiết bị X-quang được quy định tại Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử được đăng tải tại trang Dịch vụ Công trực tuyến Sở Khoa học và công nghệ tại địa chỉ: https://dvc-dost.hochiminhcity.gov.vn/whome

4. Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các Cơ sở tiến hành rà soát lại toàn bộ các giấy phép được cấp và nghiêm túc thực hiện gia hạn giấy phép, thực hiện thủ tục khai báo khi có thiết bị X-quang mới theo đúng quy định

Tài liệu đính kèm:
3813signed.pdf

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353