SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đối với Trung tâm Ứng dụng Hệ thống Thông tin Địa lý Thành phố Hồ Chí Minh Kết luận Thanh tra - Giải quyết KNTC

Ngày thông báo: 25-03-2022

Ngày 17 tháng 3 năm 2022 Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành kết luận Thanh tra số 690/KL-SKHCN về việc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đối với Trung tâm Ứng dụng Hệ thống Thông tin Địa lý Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Khoa học và Công nghệ công khai Kết luận thanh tra số 690/KL-SKHCN tại Thông báo số 744/TB-SKHCN ngày 23 tháng 3 năm 2022 

Tài liệu đính kèm:
744signed.pdf

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353