SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN
VĂN BẢN ĐÃ LẤY Ý KIẾN
Tờ trình, Nghị quyết báo cáo đánh giá tác động và thi hành pháp luật quy định mức chi cho các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Tờ trình và Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 6 Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)
Quy chế phối hợp cung cấp dịch vụ trong hoạt động nghiên cứu khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo
Nghị quyết hỗ trợ kinh phí cho đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2020
Nghị quyết quy định nội dung và mức chi cho các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh
Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021
dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Kế hoạch xây dựng QCĐP năm 2023 trên địa bàn Thành phố về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
ykienvanban

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353