SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Triển khai Thông tư số 05/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ

22-06-2022

Ngày 31 tháng 5 năm 2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BKHCN về hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2022;

Sở Khoa học và Công nghệ thông tin đến các đơn vị một số nội dung chính như sau:

1. Về Thông tư số 05/2022/TT-BKHCN

a) Hướng dẫn các nội dung chi sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, gồm:

* Chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

* Chi hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp;

* Chi thực hiện hoạt động chuyển giao công nghệ;

* Chi phục vụ hoạt động quản lý Quỹ.

b) Các Điều 2, Điều 3, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 15 và Mẫu số 01 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư số 05/2022/TT-BKHCN có hiệu lực.

c) Toàn văn Thông tư số 05/2022/TT-BKHCN

2. Trong trường hợp không được sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% số quỹ đã trích lập, doanh nghiệp có thể xử lý nộp một phần về Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Thành phố, cụ thể như sau:

* Tên đơn vị: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

* Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

* Điện thoại: 028 39320462

* Số tài khoản: 3761.0.1126857.91999

* Tại: Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh

* Nội dung: Tổng Công ty/Công ty … nộp Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp năm …

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các đơn vị để biết


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351