SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Triển khai “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021”

26-04-2021

Căn cứ Hướng dẫn số 10662/HD-SLĐTBXH ngày 07 tháng 4 năm 2021 của của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn TP.HCM năm 2021 (sau đây gọi tắt là Tháng hành động).
Sở Khoa học và Công nghệ (Sở) triển khai thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích
Tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức, thúc đẩy các hoạt động cụ thể để cải thiện điều kiện lao động đến công chức, viên chức, người lao động Sở về thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động; đồng thời đẩy mạnh các chương trình phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong Sở.
2. Yêu cầu
Tổ chức các hoạt động có hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện lao động của Sở; đảm bảo tuyên truyền, vận động thực hiện phòng, chống dịch Covid – 19 theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND Thành phố và an toàn sức khỏe cho người lao động và cộng đồng.
II. NỘI DUNG - GIẢI PHÁP
1. Chủ đề của Tháng hành động: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”.
2. Thời gian: Từ ngày 01 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 năm 2021.
3. Các hoạt động chính của Sở để hưởng ứng Tháng hành động:
- Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động trong Tháng hành động năm 2021 và phổ biến đến các phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc Sở.
- Treo băng rôn tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động trước cổng Sở.
- Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và hoạt động hưởng ứng Tháng hành động trên website Sở.
III. CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN
- Kế hoạch số 45/KH-BCĐTƯ ngày 07/01/2021 do Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động Trung ương ban hành về Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021;
- Kế hoạch số 814/KH-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021 của UBND Thành phố về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn Thành phố năm 2021;
- Hướng dẫn số 10662/HD-SLĐTBXH ngày 07 tháng 4 năm 2021 của của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn TP.HCM năm 202


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537347