Ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết thủ tục hành chính
Giao diện Cổng dịch vụ công quốc gia. Ảnh: CHIẾN THẮNG

Theo đánh giá của Văn phòng Chính phủ, thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự chung tay, vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương và người dân, cộng đồng doanh nghiệp, việc triển khai cung cấp dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia và gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực.

Sau gần 4 tháng đi vào hoạt động, đến nay đã có 226 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được cung cấp trên cổng với hơn 130.000 tài khoản đăng ký, 4,3 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái và 27,5 triệu lượt truy cập tìm hiểu thông tin, dịch vụ trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Sau một năm hoạt động, trên Trục liên thông văn bản quốc gia đã có 1,6 triệu văn bản điện tử được gửi, nhận giữa Văn phòng Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương, giúp thay đổi phương thức làm việc, giảm thiểu văn bản giấy, tiết kiệm chi phí và thúc đẩy việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng.

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và để phát huy tối đa lợi thế từ các hệ thống thông tin Chính phủ điện tử, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, bảo đảm hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, đáp ứng yêu cầu cấp thiết liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống người dân, Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh hoàn thành việc tích hợp, cung cấp 30% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2020, ưu tiên nguồn lực triển khai ngay các dịch vụ công này để phục vụ người dân, doanh nghiệp; thực hiện kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng dịch vụ công quốc gia để đẩy mạnh thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế, nộp phạt xử lý vi phạm hành chính, đóng bảo hiểm tự nguyện, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác trong giải quyết thủ tục hành chính.

Căn cứ tình hình thực tiễn, các bộ, ngành, địa phương bố trí nhân sự hợp lý tại Bộ phận một cửa các cấp và các điều kiện cần thiết cho việc phòng, chống lây nhiễm để phục vụ hiệu quả, thuận lợi với các trường hợp tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp.

Văn phòng Chính phủ cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện triệt để việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng theo các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tổ chức họp, làm việc trực tuyến; các bộ, ngành phối hợp với Văn phòng Chính phủ mở rộng phạm vi triển khai Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet) tới điểm cầu của các bộ, ngành…

CHIẾN THẮNG - QDND.VN