SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” trên địa bàn Thành phố

27-09-2021

Căn cứ Công văn số 1175/BCĐ3004 ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Ban Chỉ đạo 3004 - Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện Quyết định số 450/QĐ-TTCP ngày 20 tháng 8 năm 2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”. Ngày 23 tháng 8 năm 2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Văn bản số 1464/TTCP-PC về triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”. Theo đó, việc tổ chức Cuộc thi nhằm phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thúc đẩy sự quan tâm, phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tạo sức lan tỏa, hình thành ý thức tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Để cuộc thi được triển khai hiệu quả, đáp ứng các mục tiêu, chất lượng và thời gian đề ra, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các phòng chức năng và đơn vị trực thuộc Sở tích cực triển khai, tuyên truyền, phổ biến Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” đến tất cả công chức, viên chức và người lao động; mỗi phòng và đơn vị thực hiện ít nhất 01 bài dự thi.

Các phòng và đơn vị gửi bài dự thi về Sở Khoa học và Công nghệ (qua Thanh tra Sở) chậm nhất vào ngày 04 tháng 10 năm 2021


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537347